Regulamin

  REGULAMIN IMPREZY

JUWENALIA WROCŁAWSKIE 2024

10-11 MAJA 2024

POLE OSOBOWICKIE – WROCŁAW


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów w tym  ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, t.j. Dz.U. 2023 poz. 616 z późn. zm. (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz  Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „Juwenalia Wrocławskie 2024”, która odbędzie się w dniach 10-11.05.2024 r. roku we Wrocławiu na terenie Pól Osobowickich zlokalizowanych na działce Kleczków ar_1 6/15 (zwanych dalej: „Imprezą”), tj. przez Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 50-137, pl. Uniwersytecki 1, NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z uczestnictwem
  w Imprezie.
 5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  • „Sektory” – poszczególne strefy na Terenie Imprezy, do których dostęp uzależniony jest od wydania stosownie do tego odpowiedniego Identyfikatora;
  • „Służby Porządkowe” – powołane przez Organizatora osoby (w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia) do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy.
  • „Teren Imprezy” to wydzielony płotami teren Pól Osobowickich zlokalizowanych na działce Kleczków ar_1 6/15 we Wrocławiu, na którym przeprowadzana jest Impreza, który został zaznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;
  • „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę przebywającą na Terenie Imprezy w dniach
   10-11.05.2024 r.

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW

 1. Wstęp na Teren Imprezy w dniach 10-11.05.2024 r. jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Małoletni, tj. osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie wraz z opiekunem prawnym, który przy wejściu na Imprezę podpisze deklarację o pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora.
 3. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 6 powyżej, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom:
  • wobec których zostało wydane orzeczenie:
   • zakazujące wstępu na imprezę masową, o których mowa w art. 22 Ustawy;
   • zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700);
  • które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 17 ppkt. 1-3 Regulaminu.
 4. Pracownicy Służb Porządkowych nie są zobowiązani do podawania przyczyny, dla której odmówiono osobie wstępu na Teren Imprezy. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt. 15 Regulaminu,
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
  • rzucającej przedmiotom w osoby przebywające na Terenie Imprezy; 
  • noszącym buty o metalowych zakończeniach,
  • których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację lub które używają przedmiotów utrudniających identyfikację,
  • posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki lub puszki itp.,
  • posiadającym inne niebezpieczne przedmioty. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych,
  • nieposiadającym dokumentu tożsamości,
  • wchodzącym w sektory nie przeznaczone dla wszystkich Uczestników Imprezy;
  • głoszącym, wywieszającym lub prezentującym hasła, symbole, treści obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, rasistowskie, nawołujące do nienawiści lub przemocy;
  • zaśmiecającym teren imprezy lub niszczącym mienie znajdujące się na Terenie Imprezy;
  • załatwiającymi potrzeby fizjologiczne poza toaletami;
  • rażąco naruszającymi niniejszy Regulamin. Ocena stopnia naruszenia Regulaminu należy do Organizatora.
 5. Wstęp do specjalnych Stref mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem wydanym przez Organizatora.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE
NA TERENIE IMPREZY

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  • Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
  • powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
  • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  • zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa, służb ratowniczych, funkcjonariuszy policji lub innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.
 3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Wszelkie zniszczenia dokonane przez Uczestnika Imprezy skutkować będą pociągnięciem go do odpowiedzialności. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Uczestnikom Imprezy wolno przebywać jedynie na Terenie Imprezy.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy w strefach wymagających posiadanie Identyfikatorów zobowiązani są posiadać ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do punktu, gdzie uszkodzony Identyfikator wymieniony zostanie na nowy. Wymianie podlegają Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy, a nie poza nią.
 5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy w szczególności:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • gazu w aerozolu, substancji żrących, łatwopalnych, barwniki lub pojemniki zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia lub łatwopalne. Dozwolone są standardowe zapalniczki kieszonkowe;
  • materiałów wybuchowych,
  • wyrobów pirotechnicznych,
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
  • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • materiałów nawołujących do przemocy lub nienawiści,
  • urządzeń emitujących niewspółmierny do okoliczności dźwięk lub hałas,
  • wskaźników laserowych,
  • profesjonalnych aparatów fotograficznych, kamer, sprzętu nagrywającego audio-video.

Powyższa lista nie ma charakteru wyczerpującego. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Teren Imprezy lub posiadanego w jej trakcie służby porządkowe jest właściwa do określenia dopuszczalności lub zakazu posiadania określonych przedmiotów w trakcie i miejscu Imprezy.

Na Teren Imprezy można wnieść amatorskie aparaty cyfrowe o matrycy do 3.2 MPix oraz tradycyjne amatorskie aparaty kompaktowe. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych itd. Wniesienie w/w sprzętu na teren Imprezy jest możliwe tylko po otrzymaniu pisemnej zgody Organizatora.

Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na teren imprezy masowej, Organizator jest odpowiedzialny za określenie czy dany przedmiot jest dozwolony.

Ponadto zakazuje się wprowadzania psów (za wyjątkiem psów-przewodników dla osób z niepełnosprawnościami) i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
 2. Służby Porządkowe są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 15 Regulaminu,
  • stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U.z 2021, poz. 1995),
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,
  • kontroli – w tym z wykorzystaniem środków technicznych- czy dane osoby mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy, w szczególności czy posiadają niedozwolone przedmioty.
 3. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 4. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:
  • ręczne wykrywacze metalu,
  • wzory identyfikatorów i zaproszeń,
  • inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
 6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 7. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub usunięcia osoby z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą, nie przysługują żadne roszczenia.
 8. Sprzęt obsługujący Imprezę ulokowany jest na Terenie Imprezy: 2 sceny koncertowe Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy; wygrodzenia (barierki ochronne).
 9. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
  • Zaplecze techniczno-socjalne,
  • Teren imprezy masowej,
  • Strefa gastronomiczna,
  • Zespoły wejścia głównego,
  • Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
 10. Organizator zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
  • pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
  • Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 11. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 12. Za wszelkie szkody, straty i uszczerbki na zdrowiu powstałe w trakcie trwania Imprezy, na skutek złamania postanowień niniejszego regulaminu lub niezastosowania się do poleceń Służb Porządkowych, oraz te powstałe pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych i odurzających odpowiada Uczestnik Imprezy, którego dotyczy szkoda/strata/uszczerbek na zdrowiu.
 13. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Organizator informuje, że przebieg Imprezy może być transmitowany na żywo lub odtwarzany, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych technologii medialnych.
 14. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, (Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne, akty działań terrorystycznych, alarmów przeciwbombowych, żałoby narodowe lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i inne nie wymienione.) itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 3. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 4. Każda osoba przebywająca na terenie imprezy ma świadomość, że uczestniczy w niej na własne ryzyko oraz że może ponieść odpowiedzialność za szkody spowodowane jej zachowaniem.
 5. Uczestnicy imprezy obowiązani są postępować w jej trakcie tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych Uczestników, nie wyrządzić szkody, nie blokować ciągów komunikacyjnych.

V. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
  ul. Piastowska 1a; 50-359 Wrocław.
 2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 35 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
 3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

VI. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne, akty działań terrorystycznych, alarmów przeciwbombowych, żałoby narodowe lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i inne nie wymienione. W przypadku nieodbycia się imprezy z powodu Siły Wyższej, Uczestnikowi Imprezy nie przysługuje żadna rekompensata ani odszkodowanie.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  • w lokalu Organizatora przy ul. Piastowskiej 1a we Wrocławiu,
  • w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy,
  • w formie wydruku przy wejściach na teren Imprezy.
 5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 35 na piśmie, przesyłką poleconą.
 6. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Uczestnik Imprezy zobligowany jest do przestrzegania wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz norm i zasad panujących w związku z ograniczeniami epidemiologicznymi.
 8. Uczestnik Imprezy oświadcza, że jego udział w Imprezie odbywa się na podstawie świadomej i bezwarunkowej zgody uczestnika Imprezy w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zagrożeniem COVID-19 podczas Imprezy oraz oświadcza, że zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec Organizatora Imprezy, wynikłych z tego tytułu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych .
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2024 r.


Wrocław, dnia 15.03.2024 r.